Stedenbouw - Leefmilieu

 
Schepen:
Alain MUGABO

amugabo@forest.brussels

 

CORONAVIRUS:

Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen geldt er een beperkte toegang tot de loketten van de gemeentediensten.

De dienst Stedenbouw - Leefmilieu blijft evenwel bereikbaar per e-mail of
per telefoon,
op maandag, dinsdag en donderdag, van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, en op vrijdag van 8u30 tot 12u00.

02/348 17 21
bat2@forest.brussels


Op woensdag werkt de dienst Stedenbouw - Leefmilieu met gesloten deuren.


Nieuws:

Nieuw reglement Belastingen Stedenbouw-LeefmilieuBETALING EXCLUSIEF DOOR BANCONTACT


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Alle persoonlijke gegevens verzameld in het kader van de verschillende formulieren die ter beschikking worden gesteld op de website hebben als doel de vergunningsaanvragen (stedenbouw, leefmilieu) te beheren volgens de volgende wettelijke verplichtingen:

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en zijn toepassingsbesluiten en in het bijzonder:

  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten

 

De duur van bewaring komt overeen met de duur van de behandeling en van de wettelijke en/of archiveringsverplichtingen. Indien u uw rechten (toegang, rechtzetting, …) wenst toe te passen als betrokken persoon of indien u vragen heeft over de AVG, gelieve contact op te nemen met de DPO van het Gemeentebestuur via dpo@vorst.brussels.
 

Afdrukken