Stedenbouwkundige inlichtingen

Aanvraag van Stedenbouwkundige inlichtingen

 

Verkoop van een goed

Voordat u uw eigendom te koop stelt, is het aangewezen stedenbouwkundige inlichtingen in te winnen bij de gemeente. Conform artikel 281 van het BRWO moet u de wettelijke stedenbouwkundige bestemming, vermeld in de stedenbouwkundige inlichtingen die werden ingewonnen in toepassing van artikel 275 van het BWRO, aangeven op de bekendmaking betreffende de verkoop van het goed.

Indien de gemeente deze niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen aflevert, moet de bekendmaking de datum van aanvraag, het bewijs van verzending en de bij de aanvraag gevoegde beknopte beschrijving vermelden.

Telefoon:  02 370 26 66 of  02 348 17 58
E-mail: ru@forest.brussels

Op 3 mei 2018 is er een nieuw besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de procedure van aflevering van stedenbouwkundige inlichtingen in werking getreden.

 

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen kunnen worden aangevraagd

 • per e-mail (si@vorst.brussels)
 • per post (ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen – Dienst Stedenbouw – Pastoorstraat 2 te 1190 Vorst)
 • of door afgifte tijdens de openingsuren van de dienst.

Retributie vanaf 1 februari 2020 tot 1 februari 2021: € 82,80 (€ 165,60 in geval van hoogdringendheid voor gerechtelijke verkoop)

De aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen bestaat uit de volgende documenten:

 • aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen; (Download het formulier).
 • de inlichtingen met betrekking tot de zakelijke rechtstitel, die het volgende kunnen zijn:
  • een uittreksel uit de kadastrale legger;
  • een eigendomsbewijs (bij voorkeur recenter dan 6 maanden); 
  • een uittreksel van een notariële akte.
 • indien u gemachtigd werd door de eigenaar: een kopie van de machtiging. Zonder deze machtiging kunnen enkel de gegevens vermeld in artikel 275§1 van het BWRO worden afgeleverd;
 • het bewijs van betaling van de retributie van € 82,80 (€ 165,60 in geval van hoogdringendheid voor gerechtelijke verkoop), gestort op bankrekeningnummer BE02 0910 1046 7440 met de vermelding “SI +adres van het goed”;
 • het document dat de hoogdringendheid van de aanvraag aantoont (enkel in geval van openbare verkoop);
 • beknopte beschrijving – deze bestaat uit:
  • een plan of schetsontwerp van het verkochte goed, namelijk:
   • voor een appartement in een mede-eigendom: het plan van het desbetreffende appartement, met zijn precieze ligging in het gebouw aangegeven in de woordelijke beschrijving of via een gevelfoto waarop het desbetreffende appartement aangeduid staat, indien mogelijk;
   • voor een eengezinswoning: het plan van het huis in zijn geheel;
   • voor een huurpand: (wanneer alles wordt verkocht) het plan van het gebouw in zijn geheel;
   • voor een garage in een garagecomplex: een plan dat in staat stelt de garage te midden van de andere garages precies te situeren.

 

Het plan moet de bestemming of het gebruik van elke constructie of deel van constructie aangeven. Het is aan de eigenaar van het goed om na te gaan of het plan dat hij aan het bestuur bezorgt de feitelijke toestand van het goed weergeeft. Indien een eigenaar voor zijn aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen bijvoorbeeld een afschrift van het plan van onze archieven verkrijgt, dient hij de eventuele verbeteringen aan te brengen opdat dit het goed zoals het op het ogenblik van de verkoop is exact weergeeft.


Opgelet: indien de verkoop op meerdere bouwwerken slaat, moet ieder bouwwerk (of goed) afzonderlijk worden beschreven

 

Voorkoopperimeters

Het voorkooprecht is een belangrijk instrument voor het grondbeleid. Het biedt de overheid de mogelijkheid om een goed binnen een door de Brusselse regering afgebakende perimeter als eerste te kunnen aankopen om er doelstellingen te realiseren die het algemene belang dienen (Bron: GOB - Voorkooprecht).

Opgelet - nieuwe perimeter van voorkoop in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne:

 

Afdrukken