De gemeentelijke begroting 2017

In zijn zitting van 06 december 2016 heeft de gemeenteraad van Vorst de begroting 2017 goedgekeurd.

 

De gewone begroting

De buitengewone begroting

Conclusies

Het College heeft er alles aan gedaan om de begroting tijdig in te dienen teneinde aan het begin van het dienstjaar 2017 te beschikken over de noodzakelijke kredieten om het gemeentelijk beleid in werking te stellen.
De opmaak van de begroting 2017 is tegelijk een makkelijke oefening gebleken aangezien het gaat om de vooraf toegewezen, onvermijdelijke of onbegrijpelijke uitgaven te registreren maar tegelijk ook een ingewikkelde oefening wanneer men de povere manoeuvreerruimte kent waarover we beschikken die in de buurt van 10% ligt.
De Inkomsten bedragen 93.267.696€ en de Uitgaven 100.596.872€.
De gewone begroting vertoont dus een tekort van 7.329.176€ op het eigen dienstjaar.
Het globale resultaat van de gecumuleerde dienstjaren wordt afgesloten met een deficit van 5.809.452€ wat ondermeer verklaard wordt door het tekort van de oorspronkelijke begroting 2016 van 4.823.751€ verzwaard door de begrotingswijzigingen van het jaar 2016 van meer dan 6,5 miljoen, gecorrigeerd door het saldo rekening 2015 waaraan het tekort van de huidige begroting 2017 toegevoegd wordt.

 

Gewone Begroting

 

A.  De Ontvangsten

1) De Prestatie-ontvangsten: 5.476.261€ (hetzij 5,87% van de ontvangsten)

 • De voornaamste prestatieontvangsten zijn de tussenkomsten van de ouders in de kinderdagverblijven en peutertuinen (691.328€), in de schoolmaaltijden (330.700) en voor het toezicht in de scholen (364.750€).
 • De doorgangsrechten van de energieleveranciers brengen 1.889.111€ op.


2) De Overdrachtsontvangsten: 85.807.575€ (hetzij 92% van de ontvangsten)

 • Uitstekend nieuws: er is geen verhoging van de belastingen en evenmin nieuwe belastingen.
 • De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting wordt behouden op 7% en brengt 12.059.304€ in het laatje en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt behouden op 3.120 en levert 23.047.178€ op.
 • De nadruk moet gelegd worden op het feit dat de VIde Staatshervorming de Gewesten in staat stelt een volwaardig eigen fiscaal beleid te voeren. De doelstelling van deze hervorming bestaat erin de Brusselse fiscaliteit eenvoudiger maar ook billijker en voordeliger te maken. De hervorming is gespreid over twee jaar.

In 2016 wordt zo de onroerende voorheffing geïnd door het Gewest verhoogd van 7,36% naar 12,36%.
Maar;

 • De forfaitaire belasting van 89 € is definitief afgeschaft.
 • De personenbelasting (inkomsten 2016 – aanslagjaar 2017) wordt met 1% verlaagd.
 • De Brusselaars genieten van een premie van 120 € voor de eigenaars die hun goed (domicilie) bewonen; deze zal gestort worden binnen de twee maanden die volgen op het schrijven dat door de gewestelijke Administratie overgemaakt werd in december 2016.

In 2017,

 • De personenbelasting zal verlaagd worden met een bijkomende 0,5% voor de inkomsten 2017 (hetzij 1,5%).
 • Personen die hun huis kopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genieten van een vrijstelling van de registratierechten (12,5%) tot het bedrag van 175.000€, hetzij een winst van 21.875€. Deze belastingaftrek is geplafonneerd voor aankopen tot 500.000€.
 • Er werd een « nul » tarief vastgesteld op de onroerende voorheffing voor materieel en outillage.

In 2018,
De premie zal automatisch toegekend worden.

 • Het aandeel van Vorst in de Gemeentefondsen bedraagt 12.159.599€.
 • De gewestdotatie ter compensatie van de afschaffing van de belasting op de drijfkracht en de belasting op het informaticamateriaal (fiscaal compensatiefonds) bedraagt 3.868.597€. Er is dus een verhoging van bijna 1.800.000€ ten opzichte van 2016.
 • Een bedrag van 1.012.357€ is ingeschreven voor de bijdrage ter verbetering van de begrotingstoestand. Dit bedrag stemt overeen met 50% van de verschuldigd geachte dotatie.
 • De bijkomende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten van het Gemeentefonds bedraagt 1.095.585€.
 • De dotatie voor de aanwezigheid van de Nederlandstalige schepen bedraagt 1.605.018€.
 • Een gewestelijke subsidie van 1.064.544€ is voorzien voor de baremaverhogingen.


3) De Schuldontvangsten: 1.973.774€ (hetzij 2,13% van de ontvangsten)
Het betreft voornamelijk ontvangsten afkomstig van de dividenden van de intercommunales.

B. De Uitgaven

1)  De personeelsuitgaven: 53.768.318€ (53,45% van de uitgaven)
De gesubsidieerde uitgaven voor het onderwijzend personeel vertegenwoordigen 11.619.967€.
De bijdragen voor de pensioenen bedragen 8.351.051€.
Voor het supplement van de eindejaarspremie 2017 werd een bedrag van 305.000€ voorzien.

2) De werkingsuitgaven: 8.226.617€ (8,18% van de uitgaven)
Ze dalen met 956.231€ ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016.
De gewestelijke omzendbrief laat een stijging van 3,7% toe ten opzichte van de rekening 2015, buiten de gesubsidieerde uitgaven en de nieuwe initiatieven.

3) De overdrachtsuitgaven: 33.416.739€ (33,22% van de uitgaven)
Zoals elk jaar, twee enorme posten!
a. De OCMW subsidie: 17.380.000€ (52% van de overdrachtsuitgaven)
Dit bedrag vertoont een stijging van 880.000€ ten opzichte van de begroting 2016 en van 1.688.394€ ten opzichte van de rekening 2015.

b. De politiezone zuid: 12.849.215€ (38,87% van de overdrachtsuitgaven)
Het gaat om hetzelfde bedrag als dat ingeschreven op de begroting 2016.
Dit bedrag zou moeten worden aangepast, maar er dient opgemerkt dat de rekeningen 2013, 2014 en 2015 niet werden afgesloten.

De som van deze twee subsidies vertegenwoordigt meer dan 90% van de overdrachtsuitgaven.
-    De huisvestingspremie toegekend aan de jonge gezinnen blijft in de begroting behouden op 30.000€.

4) De schulduitgaven

 • De lasten van investeringsleningen bedragen 4.985.197€.
 • Debetintresten voor een bedrag van 180.000€ werden voorzien om de noodzakelijke thesaurievoorschotten te dekken.
 • Het volume van de schuld met inbegrip van de investeringen bereikt 39.791.671€ op 1 januari 2017.

Terug naar boven

Buitengewone Begroting


De ontvangsten bedragen 39.050.090€ en de uitgaven bereiken in totaal 47.801.703€.
Het dienstjaar sluit af met een tekort van 8.751.612€.
Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren vertegenwoordigt een batig saldo van 4.497.116€.

A)  De Ontvangsten: 39.050.090€

 • De Overdrachtsontvangsten 16.682.708€

Deze zijn samengesteld uit de verschillende te verkrijgen subsidies opgenomen in de tabel van de bijlagen.

 • De Investeringsontvangsten 400.000€

Deze komen in feite overeen met de opbrengst van de realisatie van de te desinvesteren gebouwen (het betreft het terrein van de Oude Vijvers).

 • De Schuldontvangsten 21.987.382€

Deze vertegenwoordigen het totaal aan af te sluiten leningen om de investeringsuitgaven te financieren.

B)  De Uitgaven

 • De Overdrachtsuitgaven

Niet van toepassing

 • De Investeringsuitgaven

Het betreft het investeringsprogramma opgenomen in de bijlagen dat ondermeer de volgende grote posten omvat:
-    Voor de onderwijsinstellingen (14.000.000€)
1*Nieuwe School Bempt
2*Nieuwe School Divercity
-    Het Wijkcontract Albert (10.000.000€)
-    Het Duurzame Wijkcontract Abdij (1.800.000€)
-    Op sportgebied (850.000€)
1*Rugbyterrein in natuurgras, 500.000€
2*Bertelsonstadion (…….), 350.000€.
-    Het is belangrijk te benadrukken dat er, ondanks de moeilijkheden die door de gemeente ondervonden werden, een gigantische inspanning werd geleverd inzake investeringen door bijna 48.000.000€ te besteden, waarvan 26.000.000€ aan subsidies en 22.000.000€ aan leningen.

 • De Schulduitgaven

Plaatsing van een aandeel dat komt te vervallen (11.135€)
 

Terug naar boven

Conclusies

 

 • Ik legde u reeds uit dat de opmaak van de begroting 2017 tegelijk makkelijk was omwille van de ondrukbare en onvermijdelijke uitgaven en van het verplichte parallellisme met de cijfers vermeld in het plan maar ook ingewikkeld in de mate waarin de mogelijkheid om te beschikken over een manoeuvreerruimte herleid wordt tot mondjesmaat.
 • De gemeente registreert een constante verhoging van de bevolking (momenteel 56.000 inwoners), die vergelijkbaar is met die van het Gewest (+7%). Deze bevolkingsgroei leidt tot nieuwe inkomsten maar veroorzaakt vooral een stijging van bijkomende kosten.
 • De verjonging van de bevolking zet zich ondermeer verder aan de onderkant van de leeftijdspiramide.
 • Net als de andere gemeenten moet Vorst de uitdaging van de demografische boom aangaan. De schoolbevolking telde 7.502 leerlingen in 2010; dit aantal is ondertussen gestegen naar 8.564, hetzij een verhoging van meer dan 1.000 leerlingen.
 • De stijging van het aantal leefloners overschrijdt ruimschoots het gewestelijke gemiddelde en het bedrag van de dotatie aan het OCMW maakt duidelijk dat Vorst 301€ per inwoner uitgeeft terwijl het gewestelijk gemiddelde op 243€ per inwoner ligt.
 • De Europese en nationale economische en financiële context wordt gekenmerkt door diverse elementen:

1-  Een zwakke groei hoewel de inflatie de kop opsteekt.
2- Een volatiele beurs
3- Een stijging van de olieprijzen na de ineenstorting
4- Fiscale onzekerheden en bevragingen over de gevolgen van de BREXIT.
5- In de Verenigde Staten worden er beleidswijzigingen verwacht sinds de komst van D. Trump.
6- Historisch lage rentevoeten ondanks de lichte verbetering.
7- En we weten niet wat er in Italië zal gebeuren volgend op het ontslag van Matteo Renzi.

 • Dit alles heeft in min of meerdere mate zijn weerslag op de gemeentefinanciën.
 • De Gemeente is uiteraard afhankelijk van de snelheid waarmee de bevoegde diensten de belastingen inkohieren en bijgevolg de thesaurie spijzen. De onregelmatigheid van de stortingen veroorzaakt thesaurieproblemen; zo hebben we in december 2016 een beroep moeten doen op een thesaurievoorschot van meer dan 45.600.000€ (rentevoet: 0,60).
 • Dit alles valt te verklaren door het feit dat de gemeente Vorst sinds jaren het voorwerp uitmaakt van een onderfinanciering ondanks de verschillende soorten steun ontvangen van het Gewest. Recent is uit een ernstige studie gebleken dat de ontvangsten afkomstig van het gemeentefonds voor Vorst 234€ per inwoner bedragen terwijl het gewestelijke gemiddelde 275€ per inwoner bedraagt en dat het gemiddelde van de groep van gemeenten uit dezelfde categorie 366€ per inwoner bedraagt.
 • Reeds sinds enige tijd werd de aandacht van de gewestelijke overheden gevestigd op het feit dat een groot gedeelte van het grondgebied voor industriële doeleinden wordt benut (18%) en daarbij komt nog 26% niet-gekadastreerde grond (station, park, gevangenis), wat onvermijdelijk leidt tot fiscale minderwaarden aangezien slechts 56% van het grondgebied inkomsten oplevert voor de gemeente.

De financiële toestand zal slechts duurzaam kunnen verbeteren indien er specifiek rekening wordt gehouden met de lasten en beperkingen die zwaar doorwegen op de gemeente.

 • Vandaag de dag ziet het begrotingstraject er minder somber uit dan gevreesd. De contacten die deze laatste dagen werden gevoerd met het Gewest laten immers een glimp zien van een echte inachtneming van de lasten gedragen door Vorst in de herziening van de berekeningsmechanismen van de algemene dotatie. Deze herziening van de verdeelsleutel zou de gemeente in staat moeten stellen om terug een evenwicht te bereiken tijdens de volgende begroting.
 • Op deze Sinterklaasdag is het aangewezen te wachten op de bevestiging van deze bemoedigende informatie die zou moeten worden aangekondigd tegen het einde van het jaar.
 • Laten we hopen dat, zoals Rabelais in Pantagruel zei, « Tout vient à point à qui sait attendre » [geduld is een schone zaak] en dat ons geduld niet tevergeefs is!

Terug naar boven

Afdrukken